Algemene Bepalingen

De Therapeut behandelt alleen op afspraak.

De Cliënt verplicht zich middels het intake- en anamnese formulier relevante informatie aan de Therapeut te verstrekken. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de afspraak verstrekt. Op basis hiervan kan de Natuurgeneeskundig consult op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Er worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan de Therapeut afzien van de consult en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.

De Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de Cliënt in alle fasen van de behandeling.

De Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de Cliënt t.b.v. het verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

De Therapeut mag zonder toestemming van de Cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

Cliënt mag van de Therapeut verwachten dat hygiëne voor haar belangrijk is. De Therapeut verwacht dat ook van de Cliënt. De Therapeut heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de Cliënt. Terugvordering van de kosten is dan niet mogelijk.

De Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

De Therapeut verplicht zich de Cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos en bij voorkeur telefonisch worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door de Therapeut.

De Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

De Therapeut is via het NIBIG (registratienummer 527298) aangesloten bij de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Quasir/Stichting Zorggeschil.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de Cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de Cliënt tegen het advies in van de Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de Cliënt op verzoek van de Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

De Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Asten, 1 februari 2017